image

Automòbils que la massa màxima autoritzada no excedeixi de 3.500 kg.

Automòbils que la massa màxima autoritzada no excedeixi de 3.500 kg que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 kg.


Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc de massa màxima autoritzada superior a 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 3.500 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d'aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.


Tricicles i quadricicles de motor.

L'edat mínima per obtenir-lo serà de divuit anys complerts. No obstant això, fins als vint-anys fets no autoritza a conduir tricicles de motor que la potència màxima excedeixi de 15 kW.


Videos.

1 Estacionament en línia.

2 Estacionament en bateria.

3 Estacionament en diagonal.

Vull informar-me